ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ตำบลแกลง

ตำบลเชิงเนิน
ตำบลตะพง
ตำบลทับมา
ตำบลนาตาขวัญ
ตำบลน้ำคอก
ตำบลเนินพระ
ตำบลบ้านแลง
ตำบลเพ
ตำบลสำนักทอง