การจัดการความรู้ KM
๑. การทำขนมทองม้วน
 
๒. การทำขนมดอกจอก